KARNAVAL BUDAYA MENGETI AMBAL WARSA NGAYOGYAKARTA KAPING 269

SMK Negeri 2 Depok ngawontenaken karnaval budaya kangge mangayubagya pengetan ambal warsa Ngayogyakarta ingkang kaping 269. Karnaval budaya ingkang dipuntindakaken ing Pekan P5 menika anggadhahi tema “Maju, Sejahtera, Berkelanjutan Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”.  Kegiyatan menika dipunregengaken dening 1.900 pasarta, inggih saking kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staff TU, guru lan karyawan ugi siswa. Para siswa sami nglempak miterat jurusanipun piyambak-piyambak kanthi baris ing lapangan lan jangkep mbeta gunungan, maskot lan spanduk.

Karnaval Budaya SMKN 2 Depok Sleman binuka kanthi tabuhan gong lan sabda pangandikan dening Bapak Dodot Yuliantoro, S.Pd.,M.T. Barisan kirab dipunwiwiti dening pasukan bregada, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, TU lan guru. Saben jurusan dipunampingi dening guru jurusan lan wali saha tim acara. Karnaval menika dipuntindakaken kanthi rute mubeng margi ing sakiwa tengen wingking lan ngajeng sekolah ingkang tebihipun 1,6 KM. Bregada mlampah ing ngajeng piyambak ngangge iringan gangsa lan cucuk lampah. Saben jurusan mbeta alat musik piyambak-piyambak. Sabibaripun mlampah, pasarta nglempak ing lapangan saperlu mapanaken gunungan lan maskot ingkang badhe dipunbiji dening para juri. Juara dipunbiwarakaken lan pikantuk sertifikat saha bebungah arta. Sasampunipun menika, gunungan dipunbeta dhateng jurusan piyambak-piyambak kangge rayahan gayeng-gayeng.

Acara karnaval budaya menika lumampah kanthi rancag lan gayeng, para warga sakiwa tengenipun ketingal regeng lan antusias anggenipun mirsani acara karnaval budaya SMKN 2 Depok. Kawontenan menika ugi dipunraosaken dening para siswa awit wontenipun acara menika andadosaken pasrawungan ing sekolah langkung guyub lan akrab kaliyan kanca sanesipun. Mugi sasampunipun nindakaken acara menika saged nuwuhaken raos tresna marang budaya Jawi lan sedaya anggadhahi krenteg miwah greget njagi saha nguri-uri budaya Jawi. (Aulia & Intan)

 

Sebar info ini