KEGIYATAN RAMADHAN SEKOLAH ING SMKN 2 DEPOK

By Winarni, S.Pd. 28 Apr 2022, 08:27:47 WIB Kegiatan Siswa
KEGIYATAN RAMADHAN SEKOLAH ING SMKN 2 DEPOK

Sasi Ramadhan inggih menika sasi ingkang istimewa amargi berkah lan ganjaran saking kagiyatan ingkang dipuntindakaken menika langkung kathah tinimbang sasi sanesipun. Sasi Ramadhan kedah saged dipunginakaken kanthi nindakaken kegiyatan ingkang sae, kados ing SMKN 2 Depok ingkang nindakaken kegiyatan tadarus Al-Qur’an, sinau tajwid lan nglantunaken Asma’ul Husna. Kegiyatan menika ingkang dipunwiwiti tabuh 07.00 dumugi 07.30 menika dipuntidakaken dening para siswa ingkang ngrasuk agami Islam, ancasipun kangge ngisi sasi Ramadhan kanthi kegiyatan ingkang mumpangati.

Wiwit tabuh 07.00 para siswa sampun kedah mlebet kelas lan nyameptakaken Al-Qur’an kangge tadarus ingkang dipunpimpin dening guru PAI. Anggenipun maos kedah miturut tajwidipun supados mboten ngewahi tegesipun. Adatipun, tadarus rampung tabuh 07.15 salajengipun dipunparingi kawruh bab tajwid ingkang sampun dipunwaos. Tajwid menika wonten kathah, saben surat saged sami, saged ugi beda.

Kegiyatan ingkang pungkasan inggih menika nglantunaken Asma’ul Husna, dipunwiwiti tabuh 07.20 lan dipunpimpin dening Dwi Priyana, M.Pd., minangka dwija Pendidikan Agama Islam. Asma’ul Husna ingkang cacahipun 99 dipunwaos saben dinten kanthi irama ingkang endah lan eca dipunmirengaken. Sasampunipun sedaya kegiyatan dipuntindakaken, para siswa lan guru ngumandhangaken Indonesia Raya, dipunlajengaken Kegiatan Belajar Mengajar. (Erika & Inayatun)

Keterangan: 
Informasi di atas disampaikan dalam bahasa Jawa guna mendukung program Sekolah Berbasis Budaya 
Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment